TRANH BỘ 2, BỘ 3 - hiện đại

Bộ 3 tranh biển

Tranh bộ 3 - đại dương

Tranh bộ 3 Sơn thuỷ